ตั๊ก บริบูรณ์

ตั๊ก บริบูรณ์

ตั๊ก บริบูรณ์

บริบูรณ์ จันทร์เรือง